بخش تخصصی

این بخش مربوط به افراد متخصص در زمینه ی پرستا شاپ می باشد

زیر انجمن ها

همکاری اعضای انجمن در ترجمه و توسعه

پروژه های ترجمه ی پرستا شاپ