بخش راهنمای قالب آی پرستا، شامل راهنما و مستندات قالبهایی است که توسط پرستاشاپ فارسی ( آی پرستا ) طراحی و منتشر شده است.