این راهنما برای کمک به شما، برای دانلود و نصب پرستاشاپ 1.6 نوشته شده است. تمامی مراحل دقیق و جزئی بررسی شده تا شما بیش ترین بهره را از پرستاشاپ ببرید.

قبل از نصب پرستاشاپ حداقل یک بار این دستورالعمل ها را مطالعه کنید.

فصول ارائه شده باید به ترتیب مطالعه شود: برای مثال فصل " برای شروع به چه چیزی نیاز داریم" باید در ابتدا مطالعه شود.

رعایت این دستور العمل ها به منظور داشتن محیطی مناسب برای نصب و پیشرفت پرستا ضروری می باشد.